MediRaty
Szymon Bryzgalski - ZnanyLekarz.pl
Prawa Pacjenta
Prawo pacjenta do ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych

Art. 6.

 1. Pacjent ma prawo do ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych odpowiadaj─ůcych wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych mo┼╝liwo┼Ťci udzielenia odpowiednich ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalaj─ůcej kolejno┼Ť─ç dost─Öpu do tych ┼Ťwiadcze┼ä.
 3. Pacjent ma prawo ┼╝─ůda─ç, aby udzielaj─ůcy mu ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych:

1)    lekarz zasi─Ögn─ů┼é opinii innego lekarza lub zwo┼éa┼é konsylium lekarskie;

2)    piel─Ögniarka (po┼éo┼╝na) zasi─Ögn─Ö┼éa opinii innej piel─Ögniarki (po┼éo┼╝nej).

 1. Lekarz mo┼╝e odmówi─ç zwo┼éania konsylium lekarskiego lub zasi─Ögni─Öcia opinii innego lekarza, je┼╝eli uzna, ┼╝e ┼╝─ůdanie, o którym mowa w ust. 3, jest bezzasadne.
 2. ┼╗─ůdanie, o którym mowa w ust. 3, oraz odmow─Ö, o której mowa w ust. 4, odnotowuje si─Ö w dokumentacji medycznej.
 3. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje si─Ö do piel─Ögniarki (po┼éo┼╝nej) w zakresie zasi─Ögania opinii innej piel─Ögniarki (po┼éo┼╝nej). 

Art. 7.

 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych ze wzgl─Ödu na zagro┼╝enie zdrowia lub ┼╝ycia.
 2. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych zwi─ůzanych z porodem.

Art. 8.
Pacjent ma prawo do ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych udzielanych z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů przez podmioty udzielaj─ůce ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych w warunkach odpowiadaj─ůcych okre┼Ťlonym w odr─Öbnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych osoby wykonuj─ůce zawód medyczny kieruj─ů si─Ö zasadami etyki zawodowej okre┼Ťlonymi przez w┼éa┼Ťciwe samorz─ůdy zawodów medycznych.

Prawo do informacji

Art. 9.

 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 2. Pacjent, w tym ma┼éoletni, który uko┼äczy┼é 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy maj─ů prawo do uzyskania od osoby wykonuj─ůcej zawód medyczny przyst─Öpnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz mo┼╝liwych metodach diagnostycznych i leczniczych, daj─ůcych si─Ö przewidzie─ç nast─Öpstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez t─Ö osob─Ö ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez ni─ů uprawnieniami.
 3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel maj─ů prawo do wyra┼╝enia zgody na udzielenie informacji wymienionych w ust. 2 innym osobom.
 4. Pacjent ma prawo ┼╝─ůda─ç, aby osoba wykonuj─ůca zawód medyczny nie udziela┼éa mu informacji, o której mowa w ust. 2.
 5. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawi─ç osobie wykonuj─ůcej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
 6. W przypadku okre┼Ťlonym w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z pó┼║n. zm.), pacjent ma prawo ┼╝─ůda─ç, aby lekarz udzieli┼é mu informacji, o której mowa w ust. 2, w pe┼énym zakresie.
 7. Pacjent ma┼éoletni, który nie uko┼äczy┼é 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonuj─ůcej zawód medyczny informacji, o której mowa w ust. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawid┼éowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 8. Pacjent, w tym ma┼éoletni, który uko┼äczy┼é 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel maj─ů prawo do uzyskania od piel─Ögniarki, po┼éo┼╝nej przyst─Öpnej informacji o jego piel─Ögnacji i zabiegach piel─Ögniarskich.


Art. 10.
W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny maj─ů prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odst─ůpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza mo┼╝liwo┼Ťci uzyskania ┼Ťwiadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielaj─ůcego ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych.
 
Art. 11.

 1. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta okre┼Ťlonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odr─Öbnych, uwzgl─Ödniaj─ůcej ograniczenia tych praw okre┼Ťlone w tych przepisach. Podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych udost─Öpnia t─Ö informacj─Ö w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodost─Öpnym.
 2. Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje si─Ö do wykonywanych wy┼é─ůcznie w miejscu wezwania indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych praktyk piel─Ögniarek, po┼éo┼╝nych i indywidualnych specjalistycznych praktyk piel─Ögniarek, po┼éo┼╝nych.
 3. W przypadku pacjenta niemog─ůcego si─Ö porusza─ç informacj─Ö, o której mowa w ust. 1, udost─Öpnia si─Ö w sposób umo┼╝liwiaj─ůcy zapoznanie si─Ö z ni─ů w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

Art. 12.
Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze ┼Ťrodków publicznych, realizowanych przez ten podmiot. Przepisy art. 11 ust. 1 zdanie drugie i ust. 3 stosuje si─Ö odpowiednio.

 

Prawo do zg┼éaszania dzia┼éa┼ä niepo┼╝─ůdanych produktów leczniczych

Art. 12a.
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zg┼éaszania osobom wykonuj─ůcym zawód medyczny, Prezesowi Urz─Ödu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu dzia┼éania niepo┼╝─ůdanego produktu leczniczego zgodnie z ustaw─ů z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z pó┼║n. zm.)


Prawo pacjenta do tajemnicy informacji

Art. 13.
Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonuj─ůce zawód medyczny, w tym udzielaj─ůce mu ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, informacji z nim zwi─ůzanych, a uzyskanych w zwi─ůzku z wykonywaniem zawodu medycznego.

Art. 14.

 1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonuj─ůce zawód medyczny s─ů obowi─ůzane zachowa─ç w tajemnicy informacje zwi─ůzane z pacjentem, w szczególno┼Ťci ze stanem zdrowia pacjenta.
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si─Ö, w przypadku gdy:

1)    tak stanowi─ů przepisy odr─Öbnych ustaw;

2)    zachowanie tajemnicy mo┼╝e stanowi─ç niebezpiecze┼ästwo dla ┼╝ycia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

3)    pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyra┼╝a zgod─Ö na ujawnienie tajemnicy;

4)    zachodzi potrzeba przekazania niezb─Ödnych informacji o pacjencie zwi─ůzanych z udzielaniem ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych innym osobom wykonuj─ůcym zawód medyczny, uczestnicz─ůcym w udzielaniu tych ┼Ťwiadcze┼ä.

 1. 2a.  Przepisu ust. 1 nie stosuje si─Ö tak┼╝e do post─Öpowania przed wojewódzk─ů komisj─ů do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.
 2. Osoby wykonuj─ůce zawód medyczny, z wyj─ůtkiem przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i ust. 2a, s─ů zwi─ůzane tajemnic─ů równie┼╝ po ┼Ťmierci pacjenta, chyba ┼╝e zgod─Ö na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska.
 3. Zwolnienia z tajemnicy, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje si─Ö, je┼Ťli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi si─Ö inna osoba bliska.


Prawo pacjenta do wyra┼╝enia zgody na udzielenie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych

Art. 15.
Przepisy niniejszego rozdzia┼éu stosuje si─Ö do wyra┼╝enia zgody na udzielenie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych albo odmowy takiej zgody, je┼╝eli przepisy odr─Öbnych ustaw nie stanowi─ů inaczej.
 
Art. 16.
Pacjent ma prawo do wyra┼╝enia zgody na udzielenie okre┼Ťlonych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie okre┼Ťlonym w art. 9.
 

Art. 17.

 1. Pacjent, w tym ma┼éoletni, który uko┼äczy┼é 16 lat, ma prawo do wyra┼╝enia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych.
 2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta ma┼éoletniego, ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionego lub niezdolnego do ┼Ťwiadomego wyra┼╝enia zgody, ma prawo do wyra┼╝enia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, mo┼╝e wykona─ç opiekun faktyczny.
 3. Pacjent ma┼éoletni, który uko┼äczy┼é 16 lat, osoba ubezw┼éasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upo┼Ťledzony umys┼éowo, lecz dysponuj─ůcy dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyra┼╝enia sprzeciwu co do udzielenia ┼Ťwiadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie s─ůdu opieku┼äczego.
 4. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1-3, mog─ů by─ç wyra┼╝one ustnie albo przez takie zachowanie si─Ö osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudz─ůcy w─ůtpliwo┼Ťci wskazuje na wol─Ö poddania si─Ö czynno┼Ťciom proponowanym przez osob─Ö wykonuj─ůc─ů zawód medyczny albo brak takiej woli.

Art. 18.

 1. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzaj─ůcych podwy┼╝szone ryzyko dla pacjenta, zgod─Ö, o której mowa w art. 17 ust. 1, wyra┼╝a si─Ö w formie pisemnej. Do wyra┼╝ania zgody oraz sprzeciwu stosuje si─Ö art. 17 ust. 2 i 3.
 2. Przed wyra┼╝eniem zgody w sposób okre┼Ťlony w ust. 1 pacjent ma prawo do uzyskania informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2.
 3. Przepisy art. 17 ust. 2-4 stosuje si─Ö odpowiednio.

Art. 19.
Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych przez lekarza pomimo braku zgody albo wobec zg┼éoszenia sprzeciwu, o których mowa w art. 17 i 18, okre┼Ťlaj─ů przepisy art. 33 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.


Prawo do poszanowania intymno┼Ťci i godno┼Ťci pacjenta

Art. 20.

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymno┼Ťci i godno┼Ťci, w szczególno┼Ťci w czasie udzielania mu ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych.
 2. Prawo do poszanowania godno┼Ťci obejmuje tak┼╝e prawo do umierania w spokoju i godno┼Ťci.

Art.  20a.

 1. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
 2. Podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych jest obowi─ůzany podejmowa─ç dzia┼éania polegaj─ůce na okre┼Ťleniu stopnia nat─Ö┼╝enia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczno┼Ťci tego leczenia.

Art. 21.

 1. Na ┼╝yczenie pacjenta przy udzielaniu ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych mo┼╝e by─ç obecna osoba bliska.
 2. Osoba wykonuj─ůca zawód medyczny udzielaj─ůca ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych pacjentowi mo┼╝e odmówi─ç obecno┼Ťci osoby bliskiej przy udzielaniu ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobie┼ästwa wyst─ůpienia zagro┼╝enia epidemicznego lub ze wzgl─Ödu na bezpiecze┼ästwo zdrowotne pacjenta. Odmow─Ö odnotowuje si─Ö w dokumentacji medycznej.

Art. 22.

 1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 20 ust. 1, osoba wykonuj─ůca zawód medyczny ma obowi─ůzek post─Öpowa─ç w sposób zapewniaj─ůcy poszanowanie intymno┼Ťci i godno┼Ťci pacjenta.
 2. Osoby wykonuj─ůce zawód medyczny, inne ni┼╝ udzielaj─ůce ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, uczestnicz─ů przy udzielaniu tych ┼Ťwiadcze┼ä tylko wtedy, gdy jest to niezb─Ödne ze wzgl─Ödu na rodzaj ┼Ťwiadczenia lub wykonywanie czynno┼Ťci kontrolnych na podstawie przepisów o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej. Uczestnictwo, a tak┼╝e obecno┼Ť─ç innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta ma┼éoletniego, ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionego lub niezdolnego do ┼Ťwiadomego wyra┼╝enia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonuj─ůcej zawód medyczny, udzielaj─ůcej ┼Ťwiadczenia zdrowotnego.
 3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie, stosuje si─Ö odpowiednio art. 13 i 14.Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Art. 23.

 1. Pacjent ma prawo do dost─Öpu do dokumentacji medycznej dotycz─ůcej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych.
 2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegaj─ů ochronie okre┼Ťlonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odr─Öbnych.

Art. 24.

 1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych jest obowi─ůzany prowadzi─ç, przechowywa─ç i udost─Öpnia─ç dokumentacj─Ö medyczn─ů w sposób okre┼Ťlony w niniejszym rozdziale oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599), a tak┼╝e zapewni─ç ochron─Ö danych zawartych w tej dokumentacji.
 2. Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 25 ust. 1, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarz─ůdzania udzielaniem ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpiecze┼ästwa tego systemu, s─ů uprawnione:

1)    osoby wykonuj─ůce zawód medyczny;

2)    inne osoby wykonuj─ůce czynno┼Ťci pomocnicze przy udzielaniu ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, a tak┼╝e czynno┼Ťci zwi─ůzane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpiecze┼ästwa tego systemu, na podstawie upowa┼╝nienia administratora danych.

 1. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, s─ů obowi─ůzane do zachowania w tajemnicy informacji zwi─ůzanych z pacjentem uzyskanych w zwi─ůzku z wykonywaniem zada┼ä. Osoby te s─ů zwi─ůzane tajemnic─ů tak┼╝e po ┼Ťmierci pacjenta.
 2. (uchylony).
 3. Je┼╝eli podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych zawar┼é umow─Ö o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pó┼║n. zm.), zwanego dalej" rozporz─ůdzeniem 2016/679", realizacja tej umowy nie mo┼╝e powodowa─ç zak┼éócenia udzielania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, w szczególno┼Ťci w zakresie zapewnienia, bez zb─Ödnej zw┼éoki, dost─Öpu do danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 4. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w zwi─ůzku z realizacj─ů umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 rozporz─ůdzenia 2016/679, jest obowi─ůzany do zachowania w tajemnicy informacji zwi─ůzanych z pacjentem uzyskanych w zwi─ůzku z realizacj─ů tej umowy. Podmiot ten jest zwi─ůzany tajemnic─ů tak┼╝e po ┼Ťmierci pacjenta.
 5. W przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez podmiot, któremu powierzono takie przetwarzanie, w szczególno┼Ťci w zwi─ůzku z jego likwidacj─ů, jest on zobowi─ůzany do przekazania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, który powierzy┼é przetwarzanie danych osobowych.

Art. 25.

 1. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1)    oznaczenie pacjenta, pozwalaj─ůce na ustalenie jego to┼╝samo┼Ťci:

a)       nazwisko i imi─Ö (imiona),

b)       dat─Ö urodzenia,

c)       oznaczenie p┼éci,

d)       adres miejsca zamieszkania,

e)       numer PESEL, je┼╝eli zosta┼é nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie maj─ů nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç,

f)        w przypadku gdy pacjentem jest osoba ma┼éoletnia, ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolniona lub niezdolna do ┼Ťwiadomego wyra┼╝enia zgody - nazwisko i imi─Ö (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2)    oznaczenie podmiotu udzielaj─ůcego ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych;

3)    opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych;

4)    dat─Ö sporz─ůdzenia.

 1. W dokumentacji medycznej zamieszcza si─Ö informacj─Ö o wydaniu opinii albo orzeczenia, o których mowa w art. 31 ust. 1.
  1. 2a.  Dokumentacja medyczna mo┼╝e zawiera─ç informacj─Ö o kwocie ┼Ťrodków publicznych nale┼╝nych podmiotowi udzielaj─ůcemu ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej za udzielenie tych ┼Ťwiadcze┼ä pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy.
  2. Przepisów o dokumentacji medycznej nie stosuje si─Ö do danych dotycz─ůcych tre┼Ťci zg┼éosze┼ä alarmowych, w tym nagra┼ä rozmów telefonicznych, o których mowa w art. 24b ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 wrze┼Ťnia 2006 r. o Pa┼ästwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60).

Art. 26.

 1. Podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych udost─Öpnia dokumentacj─Ö medyczn─ů pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, b─ůd┼║ osobie upowa┼╝nionej przez pacjenta.
 2. Po ┼Ťmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udost─Öpniana osobie upowa┼╝nionej przez pacjenta za ┼╝ycia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta by┼éa jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udost─Öpniana tak┼╝e osobie bliskiej, chyba ┼╝e udost─Öpnieniu sprzeciwi si─Ö inna osoba bliska lub sprzeciwi┼é si─Ö temu pacjent za ┼╝ycia, z zastrze┼╝eniem ust. 2a i 2b.
  1. W przypadku sporu mi─Ödzy osobami bliskimi o udost─Öpnienie dokumentacji medycznej, zgod─Ö na udost─Öpnienie wyra┼╝a s─ůd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17listopada 1964 r. - Kodeks post─Öpowania cywilnego, w post─Öpowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonuj─ůcej zawód medyczny. Osoba wykonuj─ůca zawód medyczny mo┼╝e wyst─ůpi─ç z wnioskiem do s─ůdu tak┼╝e w przypadku uzasadnionych w─ůtpliwo┼Ťci, czy osoba wyst─Öpuj─ůca o udost─Öpnienie dokumentacji lub sprzeciwiaj─ůca si─Ö jej udost─Öpnieniu jest osob─ů blisk─ů.

2b. W przypadku gdy pacjent za ┼╝ycia sprzeciwi┼é si─Ö udost─Öpnieniu dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 2, s─ůd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post─Öpowania cywilnego, w post─Öpowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na udost─Öpnienie dokumentacji medycznej i okre┼Ťli─ç zakres jej udost─Öpnienia, je┼╝eli jest to niezb─Ödne:

1)    w celu dochodzenia odszkodowania lub zado┼Ť─çuczynienia, z tytu┼éu ┼Ťmierci pacjenta;

2)    dla ochrony ┼╝ycia lub zdrowia osoby bliskiej.

2c. W przypadku wyst─ůpienia do s─ůdu z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2a albo 2b, s─ůd bada:

3)    interes uczestników post─Öpowania;

4)    rzeczywist─ů wi─Ö┼║ osoby bliskiej ze zmar┼éym pacjentem;

5)    wol─Ö zmar┼éego pacjenta;

6)    okoliczno┼Ťci wyra┼╝enia sprzeciwu.

 1. Podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych udost─Öpnia dokumentacj─Ö medyczn─ů równie┼╝:

1)    podmiotom udzielaj─ůcym ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, je┼╝eli dokumentacja ta jest niezb─Ödna do zapewnienia ci─ůg┼éo┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych;

2)    organom w┼éadzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorz─ůdu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a tak┼╝e Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezb─Ödnym do wykonywania przez te podmioty ich zada┼ä, w szczególno┼Ťci nadzoru i kontroli;

2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej, w zakresie niezb─Ödnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw zdrowia;

2b) upowa┼╝nionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej, osobom wykonuj─ůcym zawód medyczny, w zakresie niezb─Ödnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym nieb─Öd─ůcym przedsi─Öbiorc─ů;

2c) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezb─Ödnym do wykonywania przez ni─ů zada┼ä okre┼Ťlonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ┼Ťrodków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 i 1515);

2d) Agencji Bada┼ä Medycznych w zakresie okre┼Ťlonym ustaw─ů z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Bada┼ä Medycznych (Dz. U. poz. 447);

3)    ministrowi w┼éa┼Ťciwemu do spraw zdrowia, s─ůdom, w tym s─ůdom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom s─ůdowym i rzecznikom odpowiedzialno┼Ťci zawodowej, w zwi─ůzku z prowadzonym post─Öpowaniem;

4)    uprawnionym na mocy odr─Öbnych ustaw organom i instytucjom, je┼╝eli badanie zosta┼éo przeprowadzone na ich wniosek;

5)    organom rentowym oraz zespo┼éom do spraw orzekania o niepe┼énosprawno┼Ťci, w zwi─ůzku z prowadzonym przez nie post─Öpowaniem;

6)    podmiotom prowadz─ůcym rejestry us┼éug medycznych, w zakresie niezb─Ödnym doprowadzenia rejestrów;

7)    zak┼éadom ubezpiecze┼ä, za zgod─ů pacjenta;

7a) komisjom lekarskim podleg┼éym ministrowi w┼éa┼Ťciwemu do spraw wewn─Ötrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpiecze┼ästwa Wewn─Ötrznego lub Agencji Wywiadu, podleg┼éym Szefom w┼éa┼Ťciwych Agencji;

8)    osobom wykonuj─ůcym zawód medyczny, w zwi─ůzku z prowadzeniem procedury oceniaj─ůcej podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jako┼Ťci, w zakresie niezb─Ödnym do ich przeprowadzenia;

9)    wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego post─Öpowania;

10) spadkobiercom w zakresie prowadzonego post─Öpowania przed wojewódzk─ů komisj─ů do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;

11) osobom wykonuj─ůcym czynno┼Ťci kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezb─Ödnym do ich przeprowadzenia;

12) cz┼éonkom zespo┼éów kontroli zaka┼╝e┼ä szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka┼╝e┼ä i chorób zaka┼║nych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezb─Ödnym do wykonywania ich zada┼ä.

3a. Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202), i innych podmiotów udzielaj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych uczestnicz─ůcych w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kszta┼éceniu osób wykonuj─ůcych zawód medyczny jest udost─Öpniana tym osobom wy┼é─ůcznie w zakresie niezb─Ödnym do realizacji celów dydaktycznych.

3b. Osoby, o których mowa w ust. 3a, s─ů obowi─ůzane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji medycznej, tak┼╝e po ┼Ťmierci pacjenta.

 1. Dokumentacja medyczna mo┼╝e by─ç udost─Öpniona tak┼╝e szkole wy┼╝szej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umo┼╝liwiaj─ůcych identyfikacj─Ö osoby, której dokumentacja dotyczy.
 2. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udost─Öpniana na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach tej ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ┼Ťrodków publicznych oraz ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

Art. 27.

 1. Dokumentacja medyczna jest udost─Öpniana:

1)    do wgl─ůdu, w tym tak┼╝e do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, z wy┼é─ůczeniem medycznych czynno┼Ťci ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielaj─ůcego ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom mo┼╝liwo┼Ťci sporz─ůdzenia notatek lub zdj─Ö─ç;

2)    przez sporz─ůdzenie jej wyci─ůgu, odpisu, kopii lub wydruku;

3)    przez wydanie orygina┼éu za potwierdzeniem odbioru i z zastrze┼╝eniem zwrotu po wykorzystaniu, na ┼╝─ůdanie organów w┼éadzy publicznej albo s─ůdów powszechnych, a tak┼╝e w przypadku gdy zw┼éoka w wydaniu dokumentacji mog┼éaby spowodowa─ç zagro┼╝enie ┼╝ycia lub zdrowia pacjenta;

4)    za po┼Ťrednictwem ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej;

5)    na informatycznym no┼Ťniku danych.

 1. Zdj─Öcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, s─ů udost─Öpniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrze┼╝eniem zwrotu po wykorzystaniu.
 2. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej mo┼╝e by─ç udost─Öpniona przez sporz─ůdzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób okre┼Ťlony w ust. 1 pkt 4 i 5, na ┼╝─ůdanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, je┼╝eli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielaj─ůcego ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych.
 3. Podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych prowadzi wykaz zawieraj─ůcy nast─Öpuj─ůce informacje dotycz─ůce udost─Öpnianej dokumentacji medycznej:

1)    imi─Ö (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;

2)    sposób udost─Öpnienia dokumentacji medycznej;

3)    zakres udost─Öpnionej dokumentacji medycznej;

4)    imi─Ö (imiona) i nazwisko osoby innej ni┼╝ pacjent, której zosta┼éa udost─Öpniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, tak┼╝e nazw─Ö uprawnionego organu lub podmiotu;

5)    imi─Ö (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udost─Öpni┼éa dokumentacj─Ö medyczn─ů;

6)    dat─Ö udost─Öpnienia dokumentacji medycznej.

Art. 28.

 1. Za udost─Öpnienie dokumentacji medycznej w sposób okre┼Ťlony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5oraz w ust. 3 podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych mo┼╝e pobiera─ç op┼éat─Ö.
 2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnie┼ä organów rentowych okre┼Ťlonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 pa┼║dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze┼ä spo┼éecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z pó┼║n. zm.) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z pó┼║n. zm.).

2a. Op┼éaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera si─Ö w przypadku udost─Öpnienia dokumentacji medycznej:

1)    pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w ┼╝─ůdanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;

2)    w zwi─ůzku z post─Öpowaniem przed wojewódzk─ů komisj─ů do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

2b. Op┼éaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera si─Ö w przypadku udost─Öpnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Bada┼ä Medycznych.

 1. Op┼éat─Ö za udost─Öpnienie dokumentacji medycznej w przypadkach, o których mowa w ust.1, ustala podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych.
 2. Maksymalna wysoko┼Ť─ç op┼éaty za:

1)    jedn─ů stron─Ö wyci─ůgu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie mo┼╝e przekracza─ç 0,002,

2)    jedn─ů stron─Ö kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie mo┼╝e przekracza─ç 0,00007,

3)    udost─Öpnienie dokumentacji medycznej na informatycznym no┼Ťniku danych - nie mo┼╝e przekracza─ç 0,0004 - przeci─Ötnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, og┼éaszanego przez Prezesa G┼éównego Urz─Ödu Statystycznego w Dzienniku Urz─Ödowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych, pocz─ůwszy od pierwszego dnia miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po miesi─ůcu, w którym nast─ůpi┼éo og┼éoszenie.

 1. Wysoko┼Ť─ç op┼éaty, o której mowa w ust. 4, uwzgl─Ödnia podatek od towarów i us┼éug, je┼╝eli na podstawie odr─Öbnych przepisów us┼éuga jest opodatkowana tym podatkiem.

Art. 29.

 1. Podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych przechowuje dokumentacj─Ö medyczn─ů przez okres 20 lat, licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyj─ůtkiem:

1)    dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia cia┼éa lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w którym nast─ůpi┼é zgon;

1)    1a) dokumentacji medycznej zawieraj─ůcej dane niezb─Ödne do monitorowania losów krwi i jej sk┼éadników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

2)    zdj─Ö─ç rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacj─ů medyczn─ů pacjenta, które s─ů przechowywane przez okres 10 lat, licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdj─Öcie;

3)    skierowa┼ä na badania lub zlece┼ä lekarza, które s─ů przechowywane przez okres:

a)    5 lat, licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w którym udzielono ┼Ťwiadczenia zdrowotnego b─Öd─ůcego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b)    2 lat, licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy ┼Ťwiadczenie zdrowotne nie zosta┼éo udzielone z powodu niezg┼éoszenia si─Ö pacjenta w ustalonym terminie, chyba ┼╝e pacjent odebra┼é skierowanie;

4)    dokumentacji medycznej dotycz─ůcej dzieci do uko┼äczenia 2. roku ┼╝ycia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

 1. Po up┼éywie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych niszczy dokumentacj─Ö medyczn─ů w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy identyfikacj─Ö pacjenta, które go dotyczy┼éa. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia mo┼╝e by─ç wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upowa┼╝nionej przez pacjenta.
 2. Po up┼éywie okresów, o których mowa w ust. 1, do post─Öpowania z dokumentacj─ů medyczn─ů b─Öd─ůc─ů materia┼éem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), stosuje si─Ö przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

Art. 30.

 1. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw zdrowia, po zasi─Ögni─Öciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Piel─Ögniarek i Po┼éo┼╝nych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, sposób jej przetwarzania oraz wzory okre┼Ťlonych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególno┼Ťci wzór ksi─ů┼╝eczki zdrowia dziecka, uwzgl─Ödniaj─ůc rodzaje podmiotów udzielaj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, a tak┼╝e konieczno┼Ť─ç zapewnienia realizacji prawa dost─Öpu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia, ochrony danych i informacji dotycz─ůcych stanu zdrowia pacjenta oraz jednolitych wzorów dokumentacji medycznej maj─ůcej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego udzielania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych.
 2. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych, Minister Sprawiedliwo┼Ťci, w porozumieniu z ministrem w┼éa┼Ťciwym do spraw zdrowia oraz po zasi─Ögni─Öciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Piel─Ögniarek i Po┼éo┼╝nych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem w┼éa┼Ťciwym do spraw zdrowia, po zasi─Ögni─Öciu opinii Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, ka┼╝dy w zakresie swojego dzia┼éania, okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, sposób jej przetwarzania oraz wzory okre┼Ťlonych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególno┼Ťci wzór ksi─ů┼╝eczki zdrowia dziecka, uwzgl─Ödniaj─ůc konieczno┼Ť─ç zapewnienia realizacji prawa dost─Öpu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia, ochrony danych i informacji dotycz─ůcych stanu zdrowia pacjenta oraz jednolitych wzorów dokumentacji medycznej maj─ůcej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego udzielania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych.

Art. 30a.

 1. W przypadku zaprzestania wykonywania dzia┼éalno┼Ťci leczniczej podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych przekazuje dokumentacj─Ö medyczn─ů podmiotom, o których mowa w ust. 2 - 4 i 7, w sposób zapewniaj─ůcy zabezpieczenie przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrat─ů oraz dost─Öpem osób nieuprawnionych.
 2. Dokumentacj─Ö medyczn─ů podmiotu zaprzestaj─ůcego wykonywania dzia┼éalno┼Ťci leczniczej przejmuje podmiot, który przej─ů┼é jego zadania.
 3. W przypadku braku podmiotu, o którym mowa w ust. 2, za przechowywanie i udost─Öpnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych odpowiada:

1)    podmiot tworz─ůcy albo sprawuj─ůcy nadzór - w przypadku podmiotu leczniczego nieb─Öd─ůcego przedsi─Öbiorc─ů w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej albo instytutu badawczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

2)    podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, z którym podmiot zaprzestaj─ůcy wykonywania dzia┼éalno┼Ťci leczniczej zawar┼é umow─Ö o przechowywanie dokumentacji medycznej - w przypadku podmiotu leczniczego innego ni┼╝ okre┼Ťlony w pkt 1 oraz praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej;

3)    w┼éa┼Ťciwa okr─Ögowa izba lekarska albo okr─Ögowa izba piel─Ögniarek i po┼éo┼╝nych albo Krajowa Izba Fizjoterapeutów - w przypadku ┼Ťmierci odpowiednio lekarza albo piel─Ögniarki lub po┼éo┼╝nej albo fizjoterapeuty, wykonuj─ůcych zawód w formie praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej.

 1. W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej, organ prowadz─ůcy rejestr podmiotów wykonuj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů wzywa podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych podlegaj─ůcy wykre┼Ťleniu do wskazania, w wyznaczonym terminie, nazwy (firmy) i adresu podmiotu, z którym zawar┼é umow─Ö o przechowywanie dokumentacji medycznej.
 2. W razie bezskutecznego up┼éywu terminu, o którym mowa w ust. 4, organ prowadz─ůcy rejestr podmiotów wykonuj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů okre┼Ťla sposób post─Öpowania z dokumentacj─ů medyczn─ů, na koszt podmiotu udzielaj─ůcego ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych podlegaj─ůcego wykre┼Ťleniu.
 3. Do nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu kosztów, o których mowa w ust. 5, stosuje si─Ö przepisy o post─Öpowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. W przypadku gdy nie jest mo┼╝liwe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu wykonywania dzia┼éalno┼Ťci leczniczej, za przechowywanie dokumentacji medycznej odpowiada wojewoda.
 5. Przepisów ust. 2-7 nie stosuje si─Ö do dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 9.
 6. Dokumentacja medyczna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, po zaprzestaniu wykonywania dzia┼éalno┼Ťci leczniczej jest przechowywana i udost─Öpniana przez jednostk─Ö podleg┼é─ů ministrowi w┼éa┼Ťciwemu do spraw zdrowia, w┼éa┼Ťciw─ů w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art.10 tej ustawy.
 7. Podmioty, o których mowa w ust. 3 i 7, mog─ů zawrze─ç umow─Ö, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, pod warunkiem zapewnienia ochrony danych osobowych oraz prawa do kontroli zgodno┼Ťci przetwarzania danych osobowych przez podmiot przyjmuj─ůcy te dane.
 8. Osoby, które w zwi─ůzku z realizacj─ů umowy zawartej na podstawie ust. 10 uzyska┼éy dost─Öp do informacji zwi─ůzanych z pacjentem, s─ů obowi─ůzane do zachowania ich w tajemnicy, tak┼╝e po ┼Ťmierci pacjenta.
 9. W przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez podmiot, któremu powierzono takie przetwarzanie, w szczególno┼Ťci w zwi─ůzku z jego likwidacj─ů, jest on obowi─ůzany do przekazania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 i 7, który powierzy┼é przetwarzanie tych danych.
 10. Przepisy art. 13, art. 14, art. 23, art. 24 i art. 26-29 oraz przepisy wydane na podstawie art. 30 stosuje si─Ö odpowiednio do podmiotów, które przechowuj─ů i udost─Öpniaj─ů dokumentacj─Ö medyczn─ů po zaprzestaniu wykonywania dzia┼éalno┼Ťci leczniczej przez podmiot udzielaj─ůcy ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych.


Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 

Art. 31.

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mog─ů wnie┼Ť─ç sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia okre┼Ťlonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, je┼╝eli opinia albo orzeczenie ma wp┼éyw na prawa lub obowi─ůzki pacjenta wynikaj─ůce z przepisów prawa.
 2. Sprzeciw wnosi si─Ö do Komisji Lekarskiej dzia┼éaj─ůcej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za po┼Ťrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekaj─ůcego o stanie zdrowia pacjenta.
 3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikaj─ů prawa lub obowi─ůzki, o których mowa w ust. 1.
 4. W przypadku niespe┼énienia wymaga┼ä okre┼Ťlonych w ust. 3 sprzeciw jest zwracany osobie, która go wnios┼éa.
 5. Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miar─Ö potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu.
 6. Komisja Lekarska wydaje orzeczenie bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów w obecno┼Ťci pe┼énego sk┼éadu tej komisji.
 7. Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie.
 8. Do post─Öpowania przed Komisj─ů Lekarsk─ů nie stosuje si─Ö przepisów Kodeksu post─Öpowania administracyjnego.
 9. Przepisów ust. 1-8 nie stosuje si─Ö w przypadku post─Öpowania odwo┼éawczego w odniesieniu do opinii i orzecze┼ä, uregulowanego w odr─Öbnych przepisach.

Art. 32.

 1. W sk┼éad Komisji Lekarskiej wchodzi trzech lekarzy powo┼éanych przez Rzecznika Praw Pacjenta z listy, o której mowa w ust. 2, w tym dwóch tej samej specjalno┼Ťci, co lekarz, który wyda┼é opini─Ö albo orzeczenie, o których mowa w art. 31 ust. 1.
 2. Konsultanci krajowi, w porozumieniu z w┼éa┼Ťciwymi konsultantami wojewódzkimi, opracowuj─ů raz w roku w terminie do dnia 30 marca, list─Ö lekarzy w danej dziedzinie medycyny, którzy mog─ů by─ç cz┼éonkami Komisji Lekarskiej. Lista zawiera imiona i nazwiska lekarzy, ich numery telefonów i adresy korespondencyjne oraz adresy poczty elektronicznej, je┼╝eli je posiadaj─ů
 3. Wpisanie lekarza na list─Ö, o której mowa w ust. 2, wymaga uzyskania jego uprzedniej pisemnej zgody.

2b. Lekarz mo┼╝e odmówi─ç udzia┼éu w Komisji Lekarskiej z wa┼╝nych powodów. Uporczywe uchylanie si─Ö od udzia┼éu w Komisji Lekarskiej albo od wydania opinii, o której mowa w art. 67i ust. 7, powoduje skre┼Ťlenie z listy, o której mowa w ust. 2.

 1. Z tytu┼éu uczestnictwa w Komisji Lekarskiej lekarzowi przys┼éuguje wynagrodzenie, które ustala Rzecznik Praw Pacjenta
 2. Członkom Komisji Lekarskiej przysługuje zwolnienie od pracy w dniu jej posiedzenia, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
 3. Koszty dzia┼éania Komisji Lekarskiej s─ů finansowane z bud┼╝etu pa┼ästwa, z cz─Ö┼Ťci b─Öd─ůcej w dyspozycji Rzecznika Praw Pacjenta.
 4. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw zdrowia, po zasi─Ögni─Öciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, sposób dzia┼éania Komisji Lekarskiej uwzgl─Ödniaj─ůc efektywno┼Ť─ç realizacji praw pacjenta.


Prawo pacjenta do poszanowania ┼╝ycia prywatnego i rodzinnego

Art. 33.

 1. Pacjent podmiotu leczniczego wykonuj─ůcego dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů w rodzaju stacjonarne i ca┼éodobowe ┼Ťwiadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust. 1. 

Art. 34.

 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki piel─Ögnacyjnej.
 2. Przez dodatkow─ů opiek─Ö piel─Ögnacyjn─ů, o której mowa w ust. 1, rozumie si─Ö opiek─Ö, która nie polega na udzielaniu ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, w tym tak┼╝e opiek─Ö sprawowan─ů nad pacjentk─ů w warunkach ci─ů┼╝y, porodu i po┼éogu.

Art. 35.

 1. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, je┼╝eli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonuj─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů w rodzaju stacjonarne i ca┼éodobowe ┼Ťwiadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej.
 2. Wysoko┼Ť─ç op┼éaty rekompensuj─ůcej koszty, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik podmiotu, uwzgl─Ödniaj─ůc rzeczywiste koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1.
 3. Informacja o wysoko┼Ťci op┼éaty, o której mowa w ust. 2, oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udost─Öpniana w lokalu przedsi─Öbiorstwa podmiotu, o którym mowa w ust. 1


Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Art. 36.

Pacjent przebywaj─ůcy w podmiocie leczniczym wykonuj─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů w rodzaju stacjonarne i ca┼éodobowe ┼Ťwiadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej.

Art. 37.

W sytuacji pogorszenia si─Ö stanu zdrowia lub zagro┼╝enia ┼╝ycia podmiot, o którym mowa w art. 33 ust. 1, jest obowi─ůzany umo┼╝liwi─ç pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

Art. 38.

Podmiot leczniczy ponosi koszty realizacji praw pacjenta, o których mowa w art. 36 i 37, chyba ┼╝e przepisy odr─Öbne stanowi─ů inaczej


Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy warto┼Ťciowych w depozycie

Art. 39.

Pacjent przebywaj─ůcy w podmiocie leczniczym wykonuj─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů w rodzaju stacjonarne i ca┼éodobowe ┼Ťwiadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy warto┼Ťciowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba ┼╝e przepisy odr─Öbne stanowi─ů inaczej.

Art. 40.

Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw zdrowia okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia:

1)    zakres spisu przedmiotów oddawanych do depozytu,

2)    sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu,

3)    sposób i warunki prowadzenia i przechowywania ksi─Ögi depozytów - uwzgl─Ödniaj─ůc zapewnienie w┼éa┼Ťciwej realizacji prawa pacjenta, o którym mowa w art. 39.

 
PRZYDATNE INFORMACJE

Rzecznika Praw Pacjenta z siedzib─ů w Warszawie
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
tel.: (22) 532 - 82 - 50, fax.: (22) 532 - 82 - 30
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Bezp┼éatna infolinia dla pacjentów:
0-800-190-590
(pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00)

Dzia┼é Skarg i Wniosków ┼Ül─ůskiego Oddzia┼éu Wojewódzkiego NFZ

Przedmiotem skargi mo┼╝e by─ç:

 • naruszenie praw pacjentów w zakresie udzielania ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej przez ┼Ťwiadczeniodawców, z którymi Fundusz zawar┼é umow─Ö o ich udzielanie;
 • przewlek┼ée lub biurokratyczne za┼éatwianie spraw przez Fundusz;
 • zaniedbanie lub nienale┼╝yte wykonywanie zada┼ä przez pracowników Funduszu.

Przedmiotem wniosku mog─ů by─ç sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworz─ůdno┼Ťci, usprawnienia pracy i zapobiegania nadu┼╝yciom, a tak┼╝e sprawy zwi─ůzane lepszym zaspakajaniem potrzeb ┼Ťwiadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zada┼ä przez Fundusz.

Tryb sk┼éadania skarg i wniosków reguluje Zarz─ůdzenie Nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia (w brzmieniu wynikaj─ůcym z zarz─ůdzenia Nr 33/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie og┼éoszenia jednolitego tekstu zarz─ůdzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia z pó┼║n. zm.).

Skarg─Ö w oddziale wojewódzkim NFZ mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç na kilka sposobów:

 • bezpo┼Ťrednio w siedzibie ┼Ül─ůskiego OW NFZ, ul. Kossutha 13 w Katowicach od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach od 08.00 do 16.00,
 • w delegaturach (Bielsko-Bia┼éa, Cz─Östochowa, Rybnik, Piekary ┼Ül─ůskie) od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach od 08.00 do 16.00,
 • wys┼éa─ç poczt─ů na adres oddzia┼éu lub w┼éa┼Ťciwej dla siedziby ┼Ťwiadczeniodawcy delegatury,
 • przes┼éa─ç skarg─Ö na adres e-mail (w sytuacji gdy skarga lub wniosek przes┼éane za pomoc─ů poczty elektronicznej nie zosta┼éy opatrzone podpisem elektronicznym, konieczne jest wskazanie imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnosz─ůcego.
 • przes┼éa─ç za po┼Ťrednictwem platformy ePUAP

Szczegó┼éowe informacje w zakresie sposobu sk┼éadania skarg i wniosków oraz informacje o systemie ubezpiecze┼ä zdrowotnych mo┼╝na znale┼║─ç na stronie www.nfz-katowice.pl w zak┼éadce: Dla Pacjenta – Jak z┼éo┼╝y─ç skarg─Ö lub uzyska─ç pod numerem telefonu 800 190 590.

WA┼╗NE! Zastrze┼╝enia pacjentów dotycz─ůce sposobu leczenia nale┼╝y kierowa─ç w pierwszej kolejno┼Ťci do: dyrektora szpitala, kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta lub Rzecznika Odpowiedzialno┼Ťci Zawodowej lekarzy Okr─Ögowej Izby Lekarskiej. Nale┼╝y pami─Öta─ç, ┼╝e pracownicy NFZ nie s─ů upowa┼╝nieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.

MediRaty